PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CLIENȚILOR


Conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), AGIMOB SMART NAVODARI  SRL, cu sediul social in NAVODARI, Str. Gradinilor, nr. 70, Jud. Constanta, J13/920/2010, CUI RO26969171, prelucrează în conformitate cu prevederile legii, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în scopul încheierii și derulării contractului de servicii direct (în calitate de operator) sau prin împuterniciții acesteia. Unul dintre drepturile pe care le aveți în temeiul Regulamentului (UE) 679/2016 este să fiți informați despre modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate (colectate, utilizate, stocate). 

Potrivit Regulamentului  (UE) 679/2016,  AGIMOB SMART NAVODARI  SRL, cu sediul social in NAVODARI, Str. Gradinilor, nr. 70, Jud. Constanta, J13/920/2010, CUI RO26969171, este operator de date cu caracter personal.

Când spunem „RGPD” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); Potrivit legislației dumneavoastră în calitate de client sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

I. SCOPURILE SI TEMEIURILE LEGALE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARATER PERSONAL

Înregistrarea clienților

Vom prelucra datele personale ale clienților colectate prin intermediul sistemului de rezervări, în scopul prestării serviciilor către clienți. Temeiul legal pentru această prelucrare este Art. 6 alin 1 litera b) RGPD (Executarea contractului de prestari servicii către dumneavoastră). 

Reclamă, marketing şi publicitate

Vom prelucra datele personale ale clienților colectate prin intermediul sistemului de rezervări în scopul de a vă oferi informații prin intermediul platformelor de social media, referitoare la campaniile de marketing, newsletter, oferte speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate. 

Temeiul legal pentru această prelucrare este Art. 6 alin. 1 litera a) RGPD (Consimțământul).

II. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus, utilizăm furnizori de servicii, respectiv împuterninciți conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru hosting, platformă și servicii de întreținere. Ne asigurăm prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii (împuterninciți) prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor. 

III.        CATEGORII DE DATE PRELUCRATE

Prelucrarea următoarelor date este necesară pentru furnizarea serviciilor către dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele si prenumele clientului, orașul, sectorul, numărul de telefon, adresa de e-mail (în cazul serviciilor pentru care este necesar să cunoaștem aceste informații).

IV.        PERIOADA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

Datele personale vor fi stocate pe toată perioada derulării relației cu clientul, la care se adaugă o perioadă de 5 ani de la încetare. Datele personale vor fi stocate pe perioada impusa de lege,  în cazul în care există o astfel de obligație în sarcina noastră. Stocarea și transferul datelor dvs.personale către autoritățile publice, în scopul îndeplinirii unei obligații legale se intemeieaza pe Art. 6 alin 1 litera c) RGPD. După expirarea aceastei perioade datele personale vor fi șterse și /sau distruse. 

V.         TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

Nu transferăm datele personale colectate către state terțe sau organizații internaționale. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege. Altor părți, în cazul in care exista o obligație legală.

VI.        CONSECINȚELE NEFURNIZĂRII DATELOR PERSONALE SOLICITATE

În cazul refuzului de a ne furniza aceste date personale, nu vom putea să vă oferim serviciile noastre.

VII.       DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

- dreptul de a obține confirmarea datelor cu caracter personal pe care vi le prelucrăm și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective (dreptul de acces);

- dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete (dreptul la rectificare);

- datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate (Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

- dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră (dreptul la restricționarea prelucrării);

- dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care: (a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD și -(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate (dreptul la portabilitatea datelor);

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, în cazul în care decizia respectivă produce efecte juridice sau le afectează pe acestea în mod semnificativ și care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată a datelor menite să evalueze anumite aspecte personale. Nu aveți acest drept în cazul în care decizia: (a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și AGIMOB SMART NAVODARI  SRL (b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau (c) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

- în situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment printr-o cerere expresă (Dreptul de retragere a consimțământului).

- dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

- dreptul de a vă adresa instanței competente.

VIII.      SECURITATEADATELOR PERSONALE

AGIMOB SMART NAVODARI SRL asigură un nivel ridicat de protecție şi de securitate împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin măsuri tehnice şi organizatorice adecvate.

 

IX.        EXERCITAREA DREPTURILOR

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail rezervari@wave-apartments.ro 

X.         ACTUALIZARE

AGIMOB SMART NAVODARI SRL poate actualiza în orice moment aceasta Nota de informare. Toate actualizările și modificările prezentei Note sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin publicare pe site și/sau notificare pe e-mail. 

XI.        ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, vă puteți adresa cu o solicitare pe adresa de e-mail rezervari@wave-apartments.ro